Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn op iedere door PrivacyNed B.V. (“PrivacyNed") aanvaarde opdracht van toepassing, inclusief op eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten en op andere door PrivacyNed verleende diensten.

2. Opdrachtgever garandeert dat de door of namens opdrachtgever aan PrivacyNed verstrekte gegevens waarop PrivacyNed een aanbieding en/of offerte gebaseerd heeft juist en volledig zijn.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan PrivacyNed en niet aan enige aan PrivacyNed verbonden persoon te zijn gegeven. Dat geldt ook indien het de bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde aan PrivacyNed verbonden persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Onder ‘aan PrivacyNed verbonden persoon’ wordt begrepen elke huidige of voormalige werknemer, adviseur, dochter-onderneming en (indirecte) aandeelhouder van PrivacyNed.

4. Behoudens voor zover dit rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van PrivacyNed beperkt tot het bedrag dat onder de door PrivacyNed afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien PrivacyNed aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (avb) van PrivacyNed in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van PrivacyNed beperkt tot een maximum van EUR 10.000. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door het enkele verloop van één jaar na het ontstaan van de vordering, tenzij Opdrachtgever vóór het verstrijken van die termijn een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechtelijke instantie waarbij de betreffende vordering op PrivacyNed wordt ingesteld.

5. De uitvoering van de aan PrivacyNed verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6. PrivacyNed is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. PrivacyNed zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. PrivacyNed is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Door opdracht te geven aan PrivacyNed, machtigt de opdrachtgever PrivacyNed om  eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart PrivacyNed en de met haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met, of voortvloeien uit de gegeven opdracht en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht, behalve voor zover deze aanspraak het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van PrivacyNed. Deze vrijwaring omvat tevens de kosten van juridische bijstand.

8. Niet alleen PrivacyNed maar ook iedere aan PrivacyNed verbonden persoon kan op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor opvolgers onder algemene titel van verbonden personen, vroeger verbonden personen, en de rechtsopvolgers onder algemene titel van vroeger verbonden personen.

9. Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals die jaarlijks door PrivacyNed worden vastgesteld. De standaard uurtarieven worden op verzoek toegestuurd. Onkosten (zoals reiskosten, vertaalkosten, koerier kosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht. De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen.

10. Alle bedragen zijn exclusief btw en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die een opdrachtgever, of PrivacyNed verplicht is te betalen of die PrivacyNed verplicht is in rekening te brengen.

11. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen heeft PrivacyNed het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. PrivacyNed is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever een adequaat voorschot te vragen voordat PrivacyNed met haar werkzaamheden aanvangt of deze voortzet. PrivacyNed is gerechtigd een door de opdrachtgever betaald voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken zaak of in andere zaken.

12. Onverminderd artikel 11 van deze voorwaarden geldt dat een opdracht met bepaalde duur tussentijds schriftelijk kan worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Alle andere opdrachten kunnen worden beëindigd met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Het honorarium en de onkosten zijn verschuldigd tot en met de einddatum van de opdracht.

13. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, is het PrivacyNed toegestaan om de naam en het logo van de opdrachtgever te gebruiken voor marketingdoeleinden van PrivacyNed.

14. PrivacyNed wordt niet beperkt in het werken voor andere opdrachtgevers als gevolg van de relatie tussen PrivacyNed en de opdrachtgever.

15. Alle intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder auteursrechten) op documenten die door PrivacyNed zijn opgesteld,blijven rusten bij PrivacyNed.

16. Op de rechtsverhouding tussen PrivacyNed en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alleen de rechter te Utrecht is bevoegd in eerste instantie van enig geschil tussen PrivacyNed en de opdrachtgever kennis te nemen.

17. PrivacyNed heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Als (een gedeelte van) de Algemene Voorwaarden in de toekomst worden gewijzigd zendt PrivacyNed hiervan onverwijld een exemplaar naar opdrachtgever met daarbij of daarin een duidelijke vermelding naar de relevante wijzigingen.

18. Van deze algemene voorwaarden bestaat een Nederlandse en een Engelse versie. In het geval van discrepantie tussen de Nederlandse versie en de Engelse versie, prevaleert de Nederlandse versie.19. PrivacyNed is gevestigd in Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74585959.