Privacyverklaring

PrivacyNed B.V. voert een aantal gegevensverwerkingen uit. Wij kennen het belang van privacy en daarom lichten wij hieronder kort toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door PrivacyNed B.V. Uw persoonsgegevens worden steeds met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt.

PrivacyNed en contactmogelijkheden

Bescherming van PrivacyNed B.V. (hierna aangeduid als: "PrivacyNed") heeft haar bezoekadres te (3821 AA) Amersfoort, aan de Computerweg 1-E en is ingeschreven bij de KvK onder inschrijvingsnummer 74585959. Voor vragen over dit privacybeleid is PrivacyNed bereikbaar op telefoonnummer 085-822 5442 of via info@privacyned.nl

Persoonsgegevens en doel van gebruik

PrivacyNed verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, te weten:

Onze dienstverlening en relatiemanagement

Voor uitvoering van onze dienstverlening en voor relatiemanagement verwerkenwe persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens enprojectgegevens. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het behandelenvan eventuele geschillen (art. 6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang of 6.1.b AVG:uitvoering van de overeenkomst).

Reageren op een vraag of een reactie

Heeft u een vraag of mededeling ingediend via ons contactformulier of wiltu reageren op een artikel of blog? Dan vragen wij om uw gegevens, zoals eennaam en e-mailadres zodat wij op uw vraag of reactie kunnen reageren (art.6.1.f AVG: gerechtvaardigd belang).

Nieuwsbrief

Als u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt u regelmatig een digitale nieuwsbrief met updates over PrivacyNed. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het incidenteel verzenden van voor u interessante informatie, zoals een uitnodiging voor een evenement of actuele ontwikkelingen. Voor het ontvangen van onze nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mailadres (art. 6.1.a AVG: toestemming).

Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, gebruik dan de link onderaan de nieuwsbrief om u uit te schrijven. Of aansluitend uw persoonsgegevens uit ons systeem gehaald worden, is afhankelijk van de relatie die u verder nog met ons heeft, bijvoorbeeld een klantrelatie.

Delen van persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met verwerkers en onderaannemers, behoudens de gevallen genoemd in de wet.

Bewaartermijnen

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn, tenzij deze gegevens op grond van een wettelijke verplichting bewaard moeten worden of totdat u vraagt uw gegevens te verwijderen. Uw gegevens in onze administratie worden binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen bewaard. Verder worden persoonsgegevens van klanten gearchiveerd in het kader van kennismanagement, toekomstige projectuitvoering en het behandelen van geschillen.

Rechten

U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief en u verder geen klant van ons bent. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Beveiliging

Bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang. PrivacyNed heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Vragen, verzoeken en klachten

Bescherming van Bescherming van over deze privacyverklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens door PrivacyNed. Neem dan gerust contact met ons op (zie onder contactmogelijkheden). U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 18 juni 2019. PrivacyNed kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De op de website gepubliceerde privacyverklaring is altijd de meest recente versie.