Privacyned blog

Uw werknemer meldt zich ziek. Wat zegt de AVG?

In het kader van het verwerken van ziekmeldingen en re-integratie is het van belang om de rol van de AVG in de gaten te houden. Het noteren van gegevens in het kader van ziekte en re-integratie dient te voldoen aan de bepalingen van de AVG.

Een veelgehoorde opmerking is dat werkgevers op grond van de AVG weinig informatie meer mogen hebben over de ziekte en de vooruitzichten van een zieke werknemer, en niet goed weten hoe de re-integratie toch spoedig geëffectueerd kan worden. Hieronder wordt een kader geschetst waarbinnen de verwerking van gegevens over zieke werknemers onder de AVG kan plaatsvinden:

Ziekmelding

Bij de ziekmelding mag de werkgever de werknemer naar de volgende informatie vragen en deze verwerken:  

• het telefoonnummer en (verpleeg)adres;

• de vermoedelijke duur van het verzuim;

• de lopende afspraken en werkzaamheden;

• of de werknemer onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke vangnetbepaling);

• of ziekte verband houdt met een arbeidsongeval;

• of sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is;

Andere gegevens mogen niet genoteerd (en dus niet verwerkt) worden, zelfs niet als de werknemer deze gegevens vrijwillig heeft verstrekt, tijdens het gesprek waarin hij zich ziek meldde.

Werknemer hoeft  bij de ziekmelding alleen aan te geven dat hij door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte niet in staat is om zijn normale werkzaamheden te verrichten.

Eerste periode van ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts

Omdat de bedrijfsarts de werknemer doorgaans pas na zes weken ziet, zal in de eerste periode na de ziekmelding door de werkgever en de werknemer gesproken moeten worden over de manier waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen. Daarbij kan de werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of werkzaamheden nog wel kan verrichten. Een  werknemer draagt zelf mede verantwoordelijkheid voor zijn herstel en de terugkeer naar werk. De werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen.

Begeleiding en re-integratie

Zodra de werknemer een consult bij de bedrijfsarts heeft gehad, zal deze nadere informatie aan de werkgever kunnen verstrekken. De bedrijfsarts/arbodienst mag echter alleen die informatie verstrekken aan werkgever die hij nodig heeft om een beslissing te nemen over loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Concreet gezegd, de bedrijfsarts zal alleen de volgende informatie verstrekken:

• informatie over de werkzaamheden waartoe de werknemer niet meer of nog wel in staat is;

• de verwachte duur van het verzuim;

• de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is;

• eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen of interventies die de werkgever voor de re-integratie moet treffen;

Kortom, de werkzaamheden waartoe de werknemer wel of niet in staat is, de verwachte duur van het verzuim, de mate van arbeidsongeschiktheid en eventueel benodigde aanpassingen aan de werkplek of de functie kunnen gewoon  besproken en genoteerd worden in het dossier, zolang het maar niet over diagnoses, namen van ziektes, subjectieve waarnemingen, e.d. gaat.

Van groot belang is dat werkgevers leidinggevenden trainen in kennis van de AVG, waardoor men de mogelijkheden op de juiste wijze en in overeenstemming met de AVG,  kan blijven benutten om tot een spoedige re-integratie te komen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.

Blog

Het laatste van ons blog

Blijf op de hoogte

Laat uw e-mailadres achter om regelmatig de nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over privacywetgeving te ontvangen: 
Bedankt! U hoort van ons.
Er is iets misgegaan. Probeer het nog eens.